Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä

Alberga Equestrian / Jeanette Byskata
Sähköposti: info@albergaequestrian.fi
Puh: +358 40 7238 330
Osoite: FI-68700 TEERJÄRVI
Y-tunnus: 2395487-8


1. Rekisterin nimi

Alberga Equestrian asiakasrekisteri


2. Rekisterissä olevat tiedot

Asiakastiedot ja asiakkuuteen liittyvät tiedot sekä markkinointiin liittyvät tiedot.


3. Rekisteriin kerättävät tiedot

 • Yrityksen ja/ tai yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, käynti- ja postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

 • Kotisivujen verkko-osoite, yleisesti saatavilla olevat luokittelutiedot

 • Tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista

 • Yhteyshenkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot ja toimenkuvatiedot

 • IP-osoitetieto tai muu palvelun kautta saatava teletunniste

 • Tiedot asiakaspalautteista

 • Tilaus-, toimitus- ja laskutustiedot

 • Evästäiden kautta kerättävät tiedot


Muut asiakkaasta tai asiakasryhmästä palveluja käytettäessä kerättävät tiedot

 • Palvelun tuottamat tietojoukot ja niistä koostettava raporttitieto sekä historiatiedot.

 • Verkkopalvelusta kerätyt tiedot; ulkoisen järjestelmätoimittajan tuottamat tiedot

 • Tallennamme rekisteriimme tiedot, jotka rekisteröity itse toimittaa sähköpostilla tai tarjottuun palveluun liittyen.

4. Rekisterin tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain (523/99) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) sallimissa ja edellyttämissä rajoissa ja tavoilla. Rekisteriä käytetään olemassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti:

 • asiakassuhteen hoitamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen

 • palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen

 • palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen

 • palveluiden ja asiakkaiden ryhmittelyyn

 • palvelusta viestimiseen

 • palvelun laskuttamiseen

 • tarvittaessa perintätoimiin

Rekisteriin kerättävät tiedot ja niiden käyttö noudattaa kaikilta osin laissa ja asetuksessa määriteltyjä perusteita ja tiedon käytössä noudatetaan kaikkien osapuolten osalta tiedonkäsittelijän sekä rekisterin pitäjän vastuita ja velvoitteita.

Markkinointirekisterin tarkoituksena on viestinnän, tiedottamisen ja tarvittaessa erilaisten suoramarkkinointitoimien toteuttaminen kuten sähköpostikirjeet, soitot tai muut rekisteröidyn toivomat yhteydenottotyypit.


5. Säännönmukaiset rekisterin tietolähteet

 • Alberga Equestrian asiakasrekisteri

 • Julkiset verkkosivut

 • Asiakkaiden tuottamat ja toimittamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä myydä asiakassuhteen kolmansille osapuolille. Tietoja ei luovuteta ulkomaille, eikä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan hyvän tiedonhallintatavan lisäksi tietosuojalainsäädännön mukaista huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja se on teknisesti suojattuja niin rekisterinpitäjän kuin myös järjestelmätoimittajien osalta. Tiedonsiirrossa käytetään lakien ja asetuksien mukaisia tiedonsiirron suojauksia ja lakien ja asetusten mukaisia tapoja.

Rekisteriin ja henkilötietoihin pääsy on ainoastaan Alberga Equestrian omistajat. Alberga Equestrian sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.


8. Henkilötietojen säilytysaika ja -kriteerit

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeellista. Tietojen poistamisen ajankohdat ja poistamiskäytännöt määritellään ja vanhentuneet sekä tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. Henkilötietojen säilyttämiseen voi kohdistua myös lainsäädännöllinen velvoite.


9. Evästeet (cookies)

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka ei vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeiden tarkoituksena on parantaa ja mukauttaa vierailijan käyttökokemusta sivustolla sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä. Evästeiden avulla kerättyjä tietoja voidaan myös hyödyntää viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa sekä markkinointitoimenpiteiden optimoinnissa.

Evästeiden käytön tarkoituksena on parantaa vierailijan käyttökokemusta kotisivuillamme sekä analysoida ja parantaa sivuston toimivuutta ja sisältöä.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.


Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite

 • vierailun ajankohta

 • selatut sivut ja sivujen katseluajat

 • vierailijan selain

Sivuillamme vierailevalla käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Useimmat selainohjelmat mahdollistavat evästetoiminnon poiskytkemisen ja jo tallennettujen evästeiden poistamisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.


10. Rekisteröidyn oikeudet

Henkilötietolaki 26 §:n ja EU:n GDPR asetus (679/2016) antavat rekisteröidylle oikeuden tarkastaa, mitä tietoja hänestä on albergaequestrian.fi toimesta kerätty.

Rekisteröity saa tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötietonsa lähettämällä tarkastuspyynnön kirjallisena rekisteröidystä vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua, omien henkilötietojensa poistamista rekisteristä tai niiden siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus ei kuitenkaan koske tietoja, joiden säilyttämiseen kohdistuu muu lainsäädännöllinen velvoite. Rekistereihin tallennettua historiatietoa palvelun käytöstä voidaan pyynnöstä luovuttaa palvelua käyttäneelle henkilölle siltä osin kuin se häntä koskee.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen.

Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa peruuttaa antamansa suostumus.